Právě se nacházíte

Stanovy

Stanovy klubu vojenské historie Český Lev, o. s.

1. Název klubu vojenské historie

Klub vojenské historie – Český lev, o.s. (dále jen KVH – ČL).

2. Sídlo

Vrbovecká 8, 323 00 Plzeň

3. Cíl činnosti KVH – ČL

 • Průzkum a výzkum oblasti historie vojenství od starověku do 1. světové války.
 • Sběratelská činnost týkající se výzbroje a výstroje armád.
 • Výroba dobových předmětů, replik zbraní, zbrojí a oděvů.
 • Rekonstrukce historických bitev.
 • Pořádání vystoupení souvisejících s vojenskou historií a účast na akcích pořádaných jinými sdruženími podobného zaměření v ČR i v zahraničí.
 • Spolupráce s podobnými organizacemi.
 • Vykonávání osvětové činnosti související s vojenskou historií.

4. Členství v KVH – ČL

 • Členství v KVH – ČL  může být řádné nebo čestné.
 • Řádným členem se může stát fyzická osoba svéprávná, starší patnácti let.
 • Čestným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která významně přispěje k rozvoji KVH – ČL . Nemůže být volena do správních orgánů a při hlasování má pouze poradní hlas.
 • Členství je nepřevoditelné na jinou osobu.
 • Končí vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena KVH – ČL
 • Zkušební doba pro osoby, které projeví zájem o práci v KVH – ČL  je stanovena minimálně na jeden rok. Po této lhůtě může osoba požádat o řádné členství o čemž rozhodne valné shromáždění KVH – ČL. Během zkušební doby musí zájemce o členství prokázat aktivním přístupem opravdový zájem o práci v KVH – ČL . Člen – čekatel nemá hlasovací právo a nemůže zastupovat KVH – ČL  při jednání s jinými subjekty.
 • Každý člen obdrží legitimaci která jej opravňuje k užívání výhod  spojených s členstvím v KVH – ČL .

4.1. Práva členů KVH – ČL

 • Osobní účast na aktivitách KVH – ČL.
 • Aktivní a pasivní právo volby správních orgánů.
 • Zrušení vlastního členství.
 • Návrh na zrušení členství jiných členů.
 • Kontrola hospodaření s finančními prostředky KVH – ČL.
 • Účastnit se na tvorbě činnosti a programu KVH – ČL.
 • Obracet se na orgány KVH – ČL  s návrhy a osobními žádostmi.
 • Být přítomen jednání orgánů KVH – ČL všech stupňů týkající se jeho osoby a být volen do funkcí a orgánů KVH – ČL.
 • Účastnit se akcí KVH – ČL  nebo akcí pořádaných jinými kluby se může s legálně drženou střelnou zbraní účastnit pouze člen KVH – ČL  starší osmnácti let.
 • Užívat výhod poskytovaných KVH – ČL  pro své členy a zařízení organizace se souhlasem představenstva KVH – ČL.
 • Používat odznaky, znaky, stejnokroje a výstrojní součástky armád jednotlivých znázorňovaných epoch a událostí.

4.2. Povinnosti členů

 • Dodržování Stanov KVH – ČL  a řízení se usneseními členské schůze.
 • Každý člen je povinen platit stanovené členské příspěvky, jejichž výši určuje výroční schůze KVH – ČL.
 • Odvádět část finančních prostředků získaných činností KVH – ČL  do klubové pokladny ve výši ustanovené členskou schůzí.
 • Pravidelně se účastnit na členských schůzích a akcích KVH – ČL.
 • Chránit a pečovat o majetek KVH – ČL.
 • Přebírat hmotnou zodpovědnost za jemu zapůjčený majetek KVH – ČL.
 • Zodpovědně vykonávat všechny úkoly a funkce, do kterých byl ustaven.
 • Při zániku členství vrátit svěřený a zapůjčený majetek KVH – ČL.
 • Svým chováním nepoškozovat dobré jméno a pověst KVH – ČL  a jeho členů.
 • Zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech KVH – ČL, rozsah stanoví nejvyšší orgán.
 • Při účasti na akcích KVH – ČL si počínat tak, aby svým chováním nezpůsobil škodu na majetku či újmu na zdraví osob nebo zvířat.

5. Orgány KVH – ČL

 • způsob jejich ustanovování, určení orgánů funkcionářů, oprávněných jednat jménem KVH – ČL

5.1. Valné shromáždění (dále jen VS)

 • Je nejvyšším orgánem KVH – ČL, jedná o činnosti v uplynulém období, přijímá zásady činnosti pro období následující. Schvaluje zprávy o hospodaření, stanovuje výši příspěvku a volí členy představenstva.
 • Je svoláváno jednou za rok předsednictvem KVH – ČL  .
 • Více než tři členové mohou s udáním důvodu  a programu jednání iniciovat mimořádné svolání valného shromáždění.
 • Členové KVH – ČL musí být informování o datu konání VS minimálně 3 dny předem a to písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím emailu či internetových stránek KVH   ČL)
 • Jednání řídí předseda nebo jím pověřený předsedající valného shromáždění.
 • Každé  řádně svolané VS je usnesení schopné bez ohledu na počet přítomných členů
 • Členové mohou předkládat návrhy na doplnění programu jednání.
 • Každý člen má jeden hlas a rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů, v případě shody není návrh přijat.

5.2. Představenstvo KVH – ČL

 • Řídí činnost KVH – ČL .
 • Zastupuje KVH – ČL  navenek, a to prostřednictvím svých členů.
 • Členové představenstva jednají vždy alespoň dva společně.
 • Odpovídá za řádné hospodaření a veškeré ekonomické aktivity KVH – ČL, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny a dbá o řádnou péči o majetek KVH   ČL.
 • Podává zprávy o své činnosti valnému shromáždění.
 • Je složeno z nejméně ze tří volených členů:
 • Předsedy KVH – ČL  
 • Místopředsedy KVH – ČL
 • Hospodáře KVH – ČL
 • Ke kompetencím  předsedy patří vedení valného shromáždění.
 • Pokud není předseda přítomen, zastupuje jej v plném rozsahu jiný člen představenstva.
 • Funkční období předsedy končí předáním funkce následujícímu předsedovi.

7. Zásady hospodaření

 • Za majetek KVH – ČL je zodpovědný hospodář KVH – ČL.
 • Kontrolu hospodaření provádí komise, kterou dle potřeby ustanoví VS.
 • Způsob a místo uložení finančních prostředků je bankovní konto a pokladna.
 • Hospodář vede přesnou evidenci na základě bankovních výpisů a účetní knihy a informuje o stavu financí představenstvo KVH – ČL .
 • K manipulaci s finančními prostředky je oprávněn hospodář po řádném schválení představenstvem KVH - ČL

7.1. Příjmy KVH – ČL

 • KVH získává prostředky pro svoji činnost těmito způsoby:
 • členské příspěvky – jejich výši každoročně schvaluje valné shromáždění KVH – ČL a všichni řádní členové KVH – ČL je uhradí v hotovosti hospodáři KVH – ČL nebo převodem na bankovní konto  KVH – ČL.
 • dotace, granty – o jejich přijmutí rozhoduje představenstvo.
 • z vedlejší doplňkové činnosti.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Změny stanov

 • Stanovy lze změnit pouze rozhodnutím VS nejméně nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy KVH – ČL .
 • Změny ve stanovách jsou prováděny předsedou KVH – ČL .

8.2. Rozpuštění KVH – ČL

 • KVH – ČL  – lze rozpustit pouze usnesením VS
 • Návrhy na rozpuštění musí vyjít nejméně od jedné poloviny členů, kteří zaplatily členský příspěvek.
 • KVH – ČL  – bude rozpuštěno, bylo-li VS řádně svoláno a hlasuje-li pro tento návrh nadpoloviční většina přítomných členů.

Tyto stanovy  nabývají účinnosti dnem jejich registrace orgánem Ministerstva vnitra České republiky.

Aktuality